Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Deze ticketverkoop wordt georganiseerd door Scuderia Vervica, hierna vermeld als Organisator. Simplify VOF fungeert als ontwikkelaar, hierna vermeld als Ontwikkelaar.

Om zeker te weten dat jij de regels kent die wij hanteren, raden wij jou aan om onze algemene voorwaarden te lezen voordat je je bestelling plaatst. Lees de punten even rustig door zodat je weet wat je rechten en plichten zijn. Dit is namelijk de basis van onze dienstverlening. 

Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Plaatsing van bestellingen, prijzen en betaling

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Organisator, na reservering op de website, de desbetreffende betaling van de koper heeft ontvangen.

Het herroepingsrecht volgens richtlijn 2011/83/EU is niet van toepassing. Annuleren is na het voldoen van de betaling niet meer mogelijk. De betaling geschiedt op één van de door de Organisator aangegeven wijze(n).

Prijzen zijn uitgedrukt en betaald in euro. Alle kosten zijn inbegrepen inclusief BTW, met uitzondering van de servicekosten of de afleverkosten. Deze worden apart vermeld.

Artikel 2 – Levering

De Organisator bezorgt uw e-tickets per e-mail. U ontvangt uw confirmatiemail zo snel mogelijk na ontvangst van uw betaling.

Artikel 3 – Personalisatie

Bij de aankoop van uw tickets vragen we om de naam van de tickethouder mee te geven. De Organisator kan hierop controle voeren aan de ingang van het evenement. In dat geval kan de bezoeker het evenement alleen betreden als de naam op het ticket overeenkomt met zijn of haar geldige legitimatiebewijs. De koper is verantwoordelijk voor het juist invoeren van de informatie. Organisator en Ontwikkelaar zijn niet verantwoordelijk voor de (gevolg)schade van weigering van toegang tot het evenement indien de koper onjuiste informatie opgeeft of wanneer de bezoeker zich niet kan legitimeren.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

De Organisator en de Ontwikkelaar zijn niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, waaronder begrepen (gevolg)schade indien de levering van de tickets mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist e-mailadres, het ticket ongeldig is als gevolg van een afdrukfout van de koper, het onvolledig inlichten van de bewoner(s) van het opgegeven adres of indien de koper een ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld of wanneer door toedoen van door de Organisator of de Ontwikkelaar ingeschakelde derden niet of niet tijdig wordt geleverd. Voor een dergelijke situatie zijn de tickets ook niet verzekerd. 

De Ontwikkelaar kan niet gezien worden als de organisator van het evenement en heeft geen invloed op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het evenement en de procedures in of om de locatie. De Ontwikkelaar is daarom niet verantwoordelijk en geeft geen garanties wat het evenement betreft en kan op basis hiervan geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Artikel 5 – Garanties

De Organisator zijn gerechtigd om een overeenkomst te annuleren binnen drie werkdagen nadat die gemaakt is, in welk geval de koper gerechtigd is tot een terugbetaling van 100% van de overeengekomen prijs inclusief de service- of leverkosten.

De Ontwikkelaar is niet verantwoordelijk voor een terugbetaling wanneer de tekortkoming niet toerekenbaar is aan de Ontwikkelaar (bijv. bij faillissement van de organisator). In deze gevallen heeft u geen recht op terugbetaling.

In geval dat een toegangsbewijs geen toegang verschaft tot het evenement en zulks is niet te wijten aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 100% van de overeengekomen prijs, inclusief de service- of leverkosten.

Artikel 6 – Bijzondere bepalingen

De koper dient te allen tijde de regels na te leven die door de Organisator en de locatiehouder worden gehanteerd met betrekking tot het evenement waarvoor de Organisator en de Ontwikkelaar de tickets leveren. Op de Ontwikkelaar rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper over het event.

Artikel 7 – Afgelaste of verschoven evenementen

Het is de verantwoordelijkheid van de koper om na te gaan of een evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe datum, tijd en/of locatie is. De Organisator zal trachten de koper tijdig op de hoogte te brengen, maar kan dit niet garanderen. De Organisator en de Ontwikkelaar zijn niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten. Bij afgelasting heeft de koper recht op restitutie (exclusief servicekosten) of een nieuw ticket voor een latere datum, volgens het restitutiebeleid van de Organisator.

Artikel 9 – Klachtenregeling

De Organisator beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten kunnen worden gemeld aan info@scuderiavervica.be.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en uitdrukkelijk omschreven ingediend worden bij de Organisator. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht.

Een klacht over een product, dienst of de service kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Geschillencommissie van het Europees ODR Platform, welke is te benaderen via https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

De consument dient de Organisator in ieder geval 4 weken de tijd te geven om een klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 10 – Gegevens van de Organisator en de Ontwikkelaar

Scuderia Vervica is gevestigd te Mesenstraat 44, 8940 Wervik. Het bedrijf is geregistreerd onder nummer 0413.654.718 bereikbaar via info@scuderiavervica.be.

Simplify VOF is gevestigd te Spilstraat 16, 8980 Zonnebeke. Het bedrijf is geregistreerd onder nummer 0733.716.710. Simplify VOF is bereikbaar via info@reclamebureau-simplify.be.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. Voor zover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Ieper kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen de Organisator, de Ontwikkelaar en de koper.

Artikel 13 – Slotbepalingen

Voor antwoord op eventuele nadere vragen verwijst de Organisator naar het hoofdstuk “FAQ” op deze website.

Laatste update: 6 mei 2022.

This site is registered on wpml.org as a development site.